Respect en levensbeschouwing

Hieronder vind je de verschillende levensbeschouwelijke vakken waartussen je op onze school kan kiezen. We gaan respectvol om met ieders keuze en ieders levensbeschouwing. We vragen dan ook aan ouders en kinderen om datzelfde respect voor elkaar op te brengen.

 

Islamitische godsdienst

Meester  Irfan is onze leerkracht. Hij vertelt je even waarover we leren in de les:

IrfanWat islamitische godsdienst betreft ,richten we ons op de volgende leerinhouden:
* Aqieda – islamitische geloofsleer
* Achlaaq – moraal/ karaktervorming
* Fiqh – islamitische geloofspraktijk
* Hadies – overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem)
* Koran – aanleren van verzen / recitatie
Wat gebeurt er allemaal tijdens de lessen?
We beginnen de les steeds met de Islamitische vredesgroet ”assalamoe alaikoem” en wensen elkaar en alle mensen op de wereld vrede. Hoofdstukken uit de heilige Koran, het boek van de moslims, worden soms klassikaal en soms individueel in het Arabisch gereciteerd.
We leren hoe we de Islam moeten praktiseren in ons dagelijks leven. Daarnaast leren de leerlingen wat onze plichten zijn t.o.v God. Geloofsleer, aanbidding en gedragsvorming komen gedurende 6 jaren volgens hun niveau voor in ons klasje.
We leren over het leven van de profeet Mohammed v.z.m.h. die een voorbeeld is voor ons en ook over andere profeten.
Samen zorgen we ook voor een positieve levenshouding en een voorbeeldig gedrag . Als voorbeeld leren de kinderen het leven van de Profeet Mohammed ( vrede zij met hem).
We leren hoe we als Moslim in vrede kunnen leven met andere mensen ook al verschillen we van elkaar .

Niet confessionele zedenleer

LucyJuf Lucy is onze leerkracht. Ze vertelt je graag wat over de lessen zedenleer: de zedenleerlessen zijn een ontdekkingstocht naar henzelf, de anderen en de wereld om hen heen; actief leren staat centraal. Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen, kunnen ze zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen. Zo leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Ze leren zelfstandig denken en handelen volgens eigen inzichten. Door middel van groepswerk leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan. Jongeren die zich willen engageren om mee te bouwen aan een humanere wereld. Speciale periodes: met het lentefeest zetten 6-jarigen de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. Het Feest Vrijzinnige Jeugd voor de 12-jarigen symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar de volwassenheid. Een groeiproces dat verder gaat in het middelbaar onderwijs. Soms werken we ook samen met de leerlingen en de leerkrachten van de andere levensbeschouwingen.

Orthodoxe godsdienst

Juf Inga is de juf. Zij vertelt je graag wat je bij haar leert:

Dit stukje is nog in opbouw. Binnenkort wordt hij verder afgewerkt!

Protestante godsdient

Meester Rien geeft je graag uitleg over de lessen:

Het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs wil kinderen helpen bij hun groei naar volwassenheid, hun identiteitsontwikkeling en maatschappelijk Rien

functioneren en het vinden van antwoorden op levens- en zingevingsvragen.

In de les protestantse godsdienst gaan we op avontuur door de Bijbel. De leerlingen leren mensen uit de Bijbel kennen en gaan ontdekken wie Jezus is.

We luisteren naar spannende verhalen en we beelden die soms uit. Er wordt ook gepraat over wat voor kinderen belangrijk is en we zingen toffe liedjes waarbij de leerlingen zich kunnen uitleven.

De kinderen krijgen in de protestantse godsdienstlessen een stevige Bijbelse basis, aangepast aan hun leefwereld en hun ontwikkeling. Christelijke waarden worden op speelse wijze aangebracht en zijn gericht op hun leven. Er is aandacht voor de specifieke mogelijkheden van het kind. Dit alles in afwisselende lessen waarin creativiteit, gesprekjes, verhalen en liedjes ruim aan bod komen.

De lessen staan open voor alle kinderen.

Onze specifieke bijdrage in een pluralistische maatschappij – op een pluralistische school – bestaat erin een levensbeschouwelijke zinaanbod aan de leerlingen mee te geven vanuit protestants-evangelische hoek. Hierbij is het van groot belang de leerlingen voortdurend te stimuleren om over het aangebodene na te denken met

een open en opmerkzame geest en een positief kritische ingesteldheid. Onze lessen vormen zo een bijdrage tot de opbouw van een democratische maatschappij waarin verscheidenheid als een verrijkend gegeven wordt ervaren en waar onverdraagzaamheid en fundamentalisme worden omgebogen tot aanvaarding en tot eerbied voor elkaars zijn in denken en waardenbeleving.

Rooms katholieke godsdient

marleenVMijn naam is Marleen Vaes en ik geef de lessen katholieke godsdienst in onze school. Dat betekent dat de kinderen die katholieke godsdienst gekozen hebben 2 uren per week naar de godsdienstklas komen bij mij. We streven er naar om de kinderen op een positieve, uitnodigende en sfeervolle manier te laten ontdekken wat de waarde van het geloof is en hoe mensen dat samen kunnen beleven. Het is een geloofszoektocht waarbij ze handvaten krijgen om aan de slag te gaan met de grote en kleine dingen van het leven. Dat is een groeiproces dat eventueel verdergaat in het middelbaar onderwijs. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Tuin van Heden’, aangevuld met ander materiaal.
De methode werkt in thema’s: vertrekkend vanuit de belevingswereld van het kind, gevolgd door bijbelverhalen en andere zinvolle teksten die besproken en ontleed worden. Daarna wordt gekeken hoe we de nieuwe kennis en inzichten kunnen gebruiken in ons dagdagelijks leven. Aan het einde van een thema werken we vaak nog even creatief en testen we wat er het voorbije thema gedaan en geleerd is. De grote feestdagen of speciale periodes in ons geloof komen vanzelfsprekend ook aan bod.
Om dat allemaal boeiend te maken gebruiken we een werkschrift met prenten en opdrachten, hebben we filmpjes over een aantal onderwerpen, zingen of beluisteren we aangepaste liedjes, maken we tijd voor stilte en gebed maar ook voor creatief werken rond de verhalen die ze ontdekken.
Er is respect voor het individuele groeiproces van elk kind in zijn of haar geloof. Sedert een tijdje werken we ook een paar momenten per jaar intensief samen met de kinderen en leerkrachten van de andere levensbeschouwingen. Dit om respectvol en open te leren omgaan met andere overtuigingen. Vanzelfsprekend is er regelmatig contact met de klasleerkracht over de kinderen.